Dicționar esențial de drept civil imobiliar

ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este un acord de vointa prealabil perfectarii altui Contract definitiv, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior Contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul Antecontract.

AFINI – persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)

ACT – Document prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de acte: Actul juridic civil este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica sau de a stinge intre ele drepturi si obligatii. Actul Juridic este un mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice unilaterale. bilaterale sau multilaterale (dupa numarul partilor); actele pot fi cu titlul oneros sau cu titlu gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; pot fi, deasemenea, acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Potrivit legii, pentru ca actul sa fie Autentic, trebuie facut cu solemnitatile cerute de lege, indeplinite de catre un functionar public care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act. Actul sub semnatura privata este un mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil; cuprinde pe langa continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.Copiile care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil. Actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete. Actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat. Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct, etc). Act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar. Act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.

ARVUNA Suma platita in avans reprezentand o parte din contravaloarea achizitionarii unui produs, a executarii unei lucrari sau a efectuarii unor servicii, conform prevederilor contractuale prestabilite. Daca nu se respecta clauzele contractuale de catre client, suma varsata ca avans ramane vanzatorului. Daca vanzatorul nu le poate executa, el trebuie sa-i verse cumparatorului dublul sumei primite. 

AVANS Suma de bani platita cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.

BIROU DE CARTE FUNCIARA  -Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

 

CADASTRU – sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.

BUNURI COMUNE -Este un regim stabilit de lege sau prin învoiala partilor cu privire la bunurile lor. În conformitate cu Codul familiei bunurile dobândite în timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor daca acestia nu stabilesc, conform noilor reglementari in vigoare-un regim matrimonial diferit. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege.

CADASTRU – sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.

CLAUZA CONTRACTUALA – stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul Contractului lor.

CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectiva) A PERSOANEI FIZICE – expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sa,in alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.

CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE – aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

CARTE FUNCIARA – inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti). Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

CERTIFICAT DE MOSTENITOR- Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu.Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CONCESIUNE – operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. Potrivit Constitutiei Romaniei bunurile proprietate publica ce apartin statului (bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite. Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

CONTRACT Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.Codul civil precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita. Codul Comercial reglementeaza contractul de comision, respectiv drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante – comisionar si comitent.

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA -Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii. Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.

CONTRACT DE COMISION – contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridice in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

CONTRACT DE COMODAT – Un contract incheiat intre comodant(proprietar) si comodator(cel care foloseste) in baza caruia primul remite spre folosinta temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care ramane proprietarul lui, in natura sa specifica. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CONTRACT DE DONATIE – contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza (actual si irevocabil, cu intentie liberala) patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

CONTRACT DE INTRETINERE – Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si donatia. Este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

CONTRACT DE LOCATIUNE/INCHIRIERE – contractul in virtutea caruia o persoana numita locator( proprietar) se obliga sa asigure altei persoane numita locatar(cel care foloseste, chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

CONTRACT DE MANDAT – contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama si in numele altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest scop. De regula are forma unui inscris numit Procura sau Imputernicire (chiar Delegatie).

CONTRACT DE RENTA VIAGERA – contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

CONTRACT DE SCHIMB – contract prin care partile, numite copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul.

CONTRACT DE SUBLOCATIUNE – acord de vointa in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar), care se obliga sa plateasca chirie.

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE– contract prin care una din partile contractuale numita Vanzator, transfera proprietatea pe care o are asupra unui bun asupra celeilalte parti numita Cumparator, in schimbul platii unei sume de bani convenita ca pret al bunului vandut. Contractul de Vanzare-Cumparare este reglementat in Codul civil. Legea precizeaza obligatiile Vanzatorului si ale Cumparatorului.

DREPT DE ABITATIE – drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste. Este reglementat de Codul civil, art. 572.

DREPT DE CREANTA – exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

DREPT DE IPOTECA – drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

DREPT DE PREEMTIUNE – facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE PROPRIETATE – drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

DREPT DE SERVITUTE – drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE – drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

DREPT DE UZUFRUCT – drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, precum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

EVICTIUNE – termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

IMOBIL – conform Dictionarului Juridic: ,,parcela de teren cu sau fara constructii’’

IPOTECA – Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ipoteca da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta.

INTRAVILAN si EXTRAVILAN – INTRAVILANUL este teritoriul determinat prin Planul Urbanistic General (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o unitate administrativ-teritoriala bine delimitata. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii. EXTRAVILANUL este partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

GAJ – contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

MOSTENITOR – Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune. Codul civil nu-l defineste terminologic pe mostenitor, insa arata categoriile de mostenitori si anume: mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii); mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament); mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

POSESOR –persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

PROPRIETAR –persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

POPRIRE – modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

PROMISIUNE DE CONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

PUBLICITATEA IMOBILIARA – sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin Cartea Funciara

RADIERE IPOTECA – Incetarea efectelor unei inscriptii ipotecare pe baza consimtamantului partilor interesate sau a unei hotarari judecatoresti definitive.

REZILIERE – termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neexecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI – desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

SUBROGATIE – procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandeste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

UZUFRUCT –Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele, avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune, reglementata de Codul Civil in Art. 930-934.

VICII ASCUNSE – desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.

TESTAMENTUL – act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere/patrimoniu sau numai de o parte din aceasta. Este una din modalitatile de instrainare cu titlul gratuit a proprietatii reglementata de Codul civil. Legea prevede ca testamentul este un act revocabil in conditiile legii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *